Комисията по хазарта се закрива, един човек ще взема решенията

Комисията по хазарта се закрива, един човек ще взема решенията

 

Един човек ще контролира хазарта в България. Досегашният колективен орган за вземане на решения – Комисията по хазарта – се закрива, договорите на работещите в нея се прекратяват. Създава се Национална агенция по хазарта, чийто изпълнителен директор ще има последната дума. Промяната прокарва Министерството на финансите, което днес внесе за обсъждане нов Закон за Националната агенция по хазарта. След месец той трябва да бъде гласуван от Министерския съвет, а после по въпроса да се произнесе и Народното събрание.

Проектозаконът предвижда новата агенция да е на подчинение на министъра на финансите, към когото е и сегашната комисия. Ако проектът се превърне в закон, 3 дни след влизането му в сила министърът на финансите ще назначи изпълнителния директор на новата агенция.

Промяната е продиктувана от „недостатъци и проблеми в работата на настоящия регулатор и цели тяхното преодоляване чрез мерки за повишаване ефикасността, бързината, прозрачността и непротиворечивостта при правоприлагането свързано с обществените отношения в областта на хазарта“, пише в мотивите си министър Владислав Горанов.

Чрез нея се цели „внасяне на яснота в статута на хазартния регулатор и осигуряване на прозрачност в неговата работа“, допълва той.

„Друга водеща цел на предлаганите промени е чрез премахването на комисията като колегиален орган и замяната ѝ с едноличен такъв, в лицето на изпълнителния директор на Агенцията да се осигури бързина в развиващите се пред държавния орган производства и персонализиране на отговорността с оглед законосъобразно вземане на решения“, се казва още в мотивите.

Бъдещата нова агенция ще осъществява регулация, надзор и контрол над хазарта и свързаните с него дейности. „Затвърдено е правното положение на Агенцията като юридическо лице с оглед нейната правосубектност и възможността ѝ да участва в частноправни и публичноправни обществени отношения“, допълва министърът.

Вземането на решения за издаване на лицензи и вписване на промени по вече издадени такива за организиране на хазартни дейности ще е в ръцете на изпълнителния директор на Агенцията. Досега тези решения се вземаха от колективния орган, в лицето на Комисията по хазарта.

От МФ аргументират промяната с думите, че това е „предпоставка за постигане на целевата бързина и оперативност в производствата“. Проблеми с осигуряване на кворум на Комисията за провеждане на заседания и оттам – забавяне на решения, също е мотив, изтъкван от МФ.

Бъдещият изпълнителен директор ще издава и отнема лицензи, ще утвърждава игралните правила, ще установява публични вземания, ще санкционира.

Въвеждат се и правила при конфликт на интереси. В проектозакона са вписани основанията за несъвместимост на функциите на работещите в агенцията и последиците от нея. При умишлено неизпълнение на трудовите и служебните задължения ще се носи дисциплинарна отговорност.

Урежда се и въпросът с проверките и принципите, на чиято база ще се извършват те.

Служителите в агенцията ще бъдат застраховани задължително, уреден е и механизмът за повишаване на квалификацията им.

От МФ пишат, че концентрирането на контрола върху хазартния бизнес в ръцете на един човек е „в синхрон със световните и европейските практики“. Анализ показал, че „в голяма част от държавите в световен мащаб хазартната регулация се осъществява не от колегиален орган, какъвто е Комисията, а от едноличен орган поради необходимостта от оперативност с оглед динамиката на хазартния сектор. Сред държавите, в които регулаторният орган е едноличен, са Дания, Франция, Германия, Гибралтар, Латвия, Литва, Малта, Нидерландия, Норвегия, Швеция и др. Значително по-малък брой държави, сред които Белгия, Великобритания и Испания, са предпочели модела на вземане на решения от колегиален орган“.

Чрез проектозакона се изменя сериозно и Законът за хазарта.

Там се определят следните функции на изпълнителния директор на агенцията, които са: постановява решения, с които издава, отказва да издаде, временно или окончателно прекратява валидността (действието) на лицензи за организиране на хазартни игри;

 • постановява решения, с които издава, отказва да издаде, временно или окончателно прекратява валидността (действието) на лицензи, издадени за производство, разпространение и сервиз, както и за внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване;
 • постановява решения, с които допуска или отказва да допусне извършване на промени в издадени лицензи по т. 1 и 2;
 • приема правила за общи задължителни игрални условия и правила за видовете хазартни игри, за които издава лицензи;
 • приема правила за общи задължителни изисквания за игралните зали, игралните казина, централния пункт и пунктовете за приемане на залози по отношение на вида на помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо оборудване за контрол;
 • приема правила за общи задължителни изисквания за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри и задължителни образци за счетоводна отчетност за видовете хазартни игри;
 • приема правила за общи задължителни технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното оборудване, както и общи технически и функционални изисквания към игралния софтуер и комуникационното оборудване за онлайн залаганията и игрите чрез други електронни съобщителни средства;
 • постановява решения, с които одобрява или отказва да одобри лаборатории в които могат да извършват изпитвания на игрално оборудване и игрален софтуер на комуникационно оборудване; лабораториите могат да са от Република България, от другите държави членки на Европейския съюз, от другите държави – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или от Конфедерация Швейцария;
 • постановява решения, с които утвърждава или отказва да утвърди изпитани от такива лаборатории типове и модификации на игрално оборудване, джакпот системи и софтуер, които могат да се произвеждат, за да се експлоатират в страната;
 • постановява решения, с които утвърждава или отказва да утвърди задължителните образци на билети, фишове, талони и други удостоверителни знаци за участие в хазартни игри съгласно Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа;
 • постановява решения, с които утвърждава или отказва да утвърди правила за съхранение на информацията за едновременните игрални сесии, направените залози и формирането на печалбите и одобрява системи за автоматизирано подаване на информацията към сървър на Агенцията за следните хазартни игри: лотарии, тото, лото, моментна лотария, залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, залагания върху случайни събития, залагания, свързани с познаване на факти, както и за онлайн залаганията и игрите чрез други електронни съобщителни средства; системите за онлайн залаганията и игрите чрез други електронни съобщителни средства трябва да осигуряват онлайн регистрация на всяка транзакция в системата на Агенцията по ред и начин, определени в наредбата по чл. 6, ал. 1, т. 4;
 • постановява решения, с които утвърждава или отказва да утвърди представените от организаторите на хазартни игри правила по т. 4 – 7;
 • идентифицира интернет страници, чрез които се организират хазартни игри от лица, които нямат валиден лиценз по Закона за хазарта и постановява решения, с които разпорежда преустановяване организирането хазартни игри чрез тях; на интернет страницата на Агенцията се поддържа актуален списък на тези интернет страници“.

Съгласно проекта вече няма да се доказват инвестиции и средства за организиране на играта от организаторите на хазартни игри, които вече веднъж са ги доказали, при получаване на лиценз за томбола или моментна лотария, когато искат нов лиценз за същия вид игра.

Както и досега в реално време ще се подава информация за едновременните игрални сесии, залозите на всички участници и изплатените печалби, но информацията вече няма да се подава към сървър на НАП, а към новата агенция по хазарта.

В преходните и заключителни разпоредби на законопроекта се предвижда още промяна на сега действащата разпоредба, която регламентира вноските за социално отговорно поведение. В сега действащата нормативна уредба е записано, че организаторите на хазартни игри правят годишни вноски за социално отговорно поведение в определените от закона размери. С предложената променя се добавя, че такава вноска ще се дължи за всеки издаден лиценз. В настоящия момент, независимо колко издадени лиценза има даден организатор, то той дължи и респективно заплаща същата вноска като организатор, който има издаден един единствен лиценз.

За поддържане на лиценз за организиране на хазартни игри: традиционна лотария, томбола, моментна лотария – тото, лото, бинго, кено и техните разновидности, игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, игри със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти, с изключение на онлайн залаганията, се дължи държавна такса в размер на 25% върху разликата между стойността на залозите и изплатените печалби за всяка игра, гласи друг текст от проекта, с който се изменя Законът за хазарта. За хазартни игри, при които участниците играят един срещу друг и организаторът на хазартни игри само организира провеждането им, за което събира такси и комисиони за участие, се дължи държавна такса в размер на 20% върху стойността на получените такси и комисиони.

 

Категории Акцент-2, ОбществоЕтикети , ,

Автор: Редакция "Трансмедия"

Bio