Създаваме 200 по-малки КПКОНПИ-та, ще сътворим мракобесие

Създаваме 200 по-малки КПКОНПИ-та, ще сътворим мракобесие

Членовете на ВСС върнаха за прецизиране проекта на наредба за проверка на имуществените декларации на съдебните служители

 

Създаваме над 200 по-малки КПКОНПИ-та (Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество – б.р.) Предлагаме служители да разкриват банкова и застрахователна тайна на свои колеги. Мракобесието, което ще сътворим, не е малко.“

Коментарът е на члена на Висшия съдебен съвет Боряна Димитрова и беше направен на днешното заседание на Пленума му при обсъждане на  проекта за Наредба за организацията и реда, по които ще се проверяват имуществените декларации и тези за конфликт на интереси на съдебните служители, информира правният сайт Лекс.бг.

В наредбата е предвидено комисия от служители – с трима редовни членове и един резервен, да проверява  декларациите на администрацията на даден съд или прокуратура. Съставът на комисията се определя от съответния административен ръководител.

Според предложението комисията ще има достъп до електронни регистри, бази данни и други информационни масиви, включително да иска разкриване на банкова и застрахователна тайна.

Именно последното принуди главния съдебен инспектор Теодора Точкова да попита как ще бъде осигурен такъв достъп, като в Закона за кредитните институции и в Кодекса за застраховането изрично е записано кои органи имат такъв и тези комисии към съдилища и прокуратури не са сред тях.

Оказа се, че този текст засега не може да бъде използван, именно заради пречките, посочени от главния инспектор. И се чуха предложения ВСС да поиска промяна в двата закона и да се даде такава възможност на комисиите от служители.

Именно в тази връзка Боряна Димитрова изрази притесненията си, че ВСС ще сътвори мракобесие. Тя заяви, че съветът по-скоро трябва да поиска промяна в Закона за борба с корупцията в частта за служителите, защото има органи, които могат да извършват такива проверки и това е ИВСС, а не да се дава достъп на над 600 души до банкови и застрахователни тайни.

Наред с това хората от съдебната администрация подлежат на санкции. За неподаване в срок на декларацията за имущество или за конфликт на интереси например е предвидена глоба от 300 лева до 1000 лева, а при повторно такова нарушение – от 1000 лева до 2000 лева. Същата санкция се предвижда и за невярно декларирано обстоятелство.

Ако някой от служителите наруши забраните и ограниченията, свързани с изпълнението на длъжността, е заплашен с глоба от 1000 лева до 5000 лева. При повторно нарушение, глобата достига 10 000 лева.

Все размери на глобите, които надвишават значително заплатите им.

Атанаска Дишева започна коментара си с уговорката, че има концептуални неясноти в закона за борба с корупцията. И заяви, че никъде в него не се казва ВСС да установява правила за налагане на санкции на служителите.

„Става въпрос за санкционни производства. Трябва да се помисли по въпроса и кой е органът, който установява конфликт на интереси, какво е производството и с чий акт се установява“, каза Дишева.

Тя подкрепи Боряна Димитрова, като добави, че не е разумно да се дават такива правомощия на тези комисии и се зачуди дали въобще е удачно да иска промяна в ЗКИ и в КЗ.

Дишева напомни, че за разкриване на данъчна тайна се иска разрешение на съда, а тук се предлага прехвърляне на такива правомощия на тричленна комисия от служители към всеки съд и прокуратура.

Боян Магдалинчев, който е член на работната група, изготвила проекта на наредба, заяви, че при налагане на глобите, трябва да се съобразят разпоредбите на Закона за нарушенията и наказанията, където се казва, че те са в съответствие с имущественото състояние на нарушителя. Работната група е изискала справка за заплатите на администрацията, поясни Магдалинчев. Но се съгласи, че размерът на глобите е висок за служителите.

Боряна Димитрова предложи проектът да бъде върнат на работната група и когато тя обсъжда спорните моменти, това да бъде сведено до знанието на членовете на ВСС, за да могат да участват в заседанията.

Идеята ѝ беше подкрепена от мнозинството от ВСС.

 

Категории ОбществоЕтикети , ,

Автор: Редакция "Трансмедия"

Bio