Президентът наложи вето на Административно-процесуалния кодекс

Президентът наложи вето на Административно-процесуалния кодекс

Държавният глава оспори 16 негови разпоредби, които деформират принципи на административното право

 

Президентът Румен Радев върна за ново обсъждане Закона за изменение и допълнение на Административно-процесуалния кодекс (ЗИД АПК), като оспори 16 негови разпоредби.

Държавният глава смята, че с тях уредбата се отдалечава от основни конституционни начала и деформира традиционни принципи и постижения на административното право, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Ще се намали интензитетът на защитата на правата на гражданите и юридическите лица относно актове, издавани от позицията на власт и изискващи подчинение. Тези разпоредби ще се отразят неблагоприятно на ролята на административното правосъдие да бъде защитник на обикновения човек срещу незаконосъобразните действия и произвола на администрацията.

Държавният глава изразява несъгласие с разпоредбите относно правилата за подсъдността, закритите съдебни заседания, драстично увеличените такси в касационното производство и премахването на касационната инстанция в редица специални закони.

Президентът подчертава, че съдържанието на правото на защита многократно е тълкувано от Европейския съд за правата на човека, който приема, че държавата не трябва да поставя правни и практически пречки пред неговото упражняване. Като създават неясна родова подсъдност, увеличават разходите за правосъдие с приетата местна подсъдност, предвиждат необосновано драстично увеличаване на таксите в касационното производство и премахват касационната инстанция в специални закони, оспорените разпоредби на ЗИД АПК поставят именно такива пречки.

Тези разпоредби ще намалят способността на административното правосъдие да бъде сред основните фактори, които гарантират баланса и контрола между властите в държавното управление и върховенството на закона. Така е застрашен правовият и демократичен характер на съвременната държава.

Приетата уредба за родовата подсъдност създава правна несигурност и може да доведе до множество спорове за подсъдност. Променя се принципът за местната подсъдност при оспорване на индивидуални административни актове. Като критерий за определяне на компетентния административен съд се въвежда постоянният адрес на физическото лице жалбоподател. Правилата за местната подсъдност следва да гарантират както връзката на делото с района на съответния съд, така и подходяща и за двете страни достъпност до този съд, се казва в мотивите за ветото.

Президентът посочва несъгласието си с направеното изменение относно закритите заседания в касационното производство. Публичността на съдебните заседания е толкова съществен принцип на правораздавателната дейност, че конституционният законодател изрично го е прогласил в чл. 121, ал. 3. Правото на всеки човек на публично разглеждане на неговото дело е изрично посочено в чл. 10 от Всеобщата декларация за правата на човека от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи.

 

 

Категории ОбществоЕтикети , ,

Автор: Редакция "Трансмедия"

Bio