WANTED: Софийски градски съд издирва без успех Делян Пеевски

WANTED: Софийски градски съд издирва без успех Делян Пеевски

Софийски градски съд издирва ДПС депутата Делян Пеевски, но не успява да го открие. Това става ясно от разпорежданията по гражданско дело, по което Пеевски е ответник. Делото е заведено от лице с инициали С.Г.Д. То е за обезщетение от деликт, иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014.

Исковата молба е края на януари 2018 г. а по делото са проведени вече две заседания. Още в първото заседание по делото съдът указва да се връчи на ответника препис от исковата молба и приложенията към нея.

Указва на ответника да подаде писмен отговор в едномесечен срок от получаване на съобщението, който задължително трябва да съдържа: посочване на съда, номера на делото, името и адреса на ответника, както и на неговия законен представител или пълномощник, становище по допустимостта и основателността на иска, становище по обстоятелствата, на които се основава искът, възраженията срещу иска и обстоятелствата, на които те се основават, подпис на лицето, което подава отговора.

В отговора трябва да бъдат посочени доказателствата и конкретните обстоятелства, които ще се доказват с тях, както и да бъдат представени всички писмени доказателства, с които разполага ответникът. Ответникът следва да представи преписи от отговора с приложенията според броя на ищците и пълномощно, когато отговорът се подава от пълномощник.

Указва на ответника, че в случай, че не подаде писмен отговор в посочения срок, не вземе становище по направените възражения, не оспори истинността на представен документ, не посочи и не представи писмените доказателства или не предяви насрещен иск, инцидентен установителен иск или не привлече за участие в делото трето лице помагач и не предяви обратен иск срещу третото лице, губи възможността да извърши посочените действия по-късно, освен ако пропускът се дължи на особени непредвидени обстоятелства.

Указва на ответника, че неявяването му в съдебно заседание не е пречка за гледане на делото, при условие, че същият е бил редовно призован.

Пеевски е известен, че има възможност с писмена молба да заяви желание за ползване на правна помощ, при необходимост и право за това.

Съдът указва на ДПС депутата, че в случай, че не подаде отговор в указания срок, не се яви в съдебно заседание, без да е направил искане за разглеждане на делото в негово отсъствие, ищецът има право да иска постановяване на неприсъствено решение срещу него.

Пак според определението на съда ако живеят или заминат за повече от един месец в чужбина страните, са длъжни да посочат лице в седалището на съда, на което да се връчват съобщенията – съдебен адресат, ако нямат пълномощник по делото в Република България. Същото задължение имат законният представител, попечителят и пълномощникът на страната. В случай, че страните не посочат съдебен адресат, всички съобщения се прилагат към делото и се смятат за връчени.
Очевидно съдът не е успял да връчи на Делян Пеевски документите по исковата молба срещу него. Това личи от следващото определение. А то гласи дословно: „Отново на адреса указва на връчителя да прояви активност при връчване на съобщение. При неоткриване на лицето книжата да се връчат чрез главния секретар на НС“.

 

Категории Акцент-2, ОбществоЕтикети , , ,

Автор: Мирослав Иванов

Мирослав Иванов се занимава с финансова журналистика повече от 10 години - по-голямата част от тях в печатни медии. Работил е за водещи икономически всекидневници в България, като „Пари“, а след придобиването му от Икономедиа и за наследника му „Капитал daily”. Има опит и от онлайн медии, включително и от поддържания от него блог. 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *