Гешев обеща да премахне усещането за силна власт на главния прокурор

Гешев обеща да премахне усещането за силна власт на главния прокурор

В концепцията си единственият кандидат отбелязва, че ще работи за отпадане на мониторинга

 

Единственият кандидат за главен прокурор Иван Гешев представи публично концепцията си за управление на прокуратурата през следващите 7 години.

Той обещава да положи усилия за изграждането на „хармонични отношения със съда“ и всички разследващи органи в „името на общата цел – успешно противодействие на престъпността“. Защото, по думите му, българските граждани са работодател на магистратите, които са длъжни да дадат „продукта, който те очакват от нас“. Този продукт се нарича „справедливост“, казва Гешев в концепцията си за управление на прокуратурата през следващите седем години.

Вижданията му могат да се определят с две думи – надграждане и промяна. Той отбелязва, че „трудът и старанието“ на цялата прокурорска колегия, която го номинира за поста, „техният труд и старание“ не бива за остават напразни и това го е мотивирало да приеме предложението да бъде издигнат за главен прокурор.

„Началото, поставено от колегите, трябва да бъде развито и продължено и залогът за това е всички ние да живеем в по-справедлива и правова държава. Добрите практики следва да бъдат запазени, а недостатъците – отстранени“, пише Гешев.

Акцентът, ако стане главен прокурор, са теми, засегнати в последните годишни доклади за дейността на държавното обвинение – законодателни изменения за по-голяма ефикасност в работата на прокуратурата и за преодоляване на формализма в досъдебното производство, обучения, засилени проверки на контролните органи, международно сътрудничество, съвместни екипи с представители на други институции, продължаване на действията по въвеждането на унифицирания модел за реформа на районните прокуратури, публичност и прозрачност в работата на обвинителите и гарантиране на тяхната независимост, проблемите с вещите лица и не на последно място – отпадане на Механизма за сътрудничество и проверка.

В концепцията си той е засегнал и въпроси за автомобилния парк на държавното обвинение, който по думите на Гешев, трябва да се подобрява още, като обещава да влезе в диалог с изпълнителната власт за по-голямо финансиране.

Заместник-главният прокурор предлага и да се създаде организация за подаване и отработване на сигнали за корупция и за престъпления по чл. 108 от НК (свързани с антисемитизма, фашизма и други форми на антидемократични идеологии) в реално време чрез въвеждане на „гореща“ телефонна линия и имейл.

„Продължавам да смятам, че съдебната власт, и в частност прокуратурата, е длъжник на българското общество и може, и трябва да направи още много, за да компенсира липсата на достатъчно справедливост. Цената за т.нар. „криминален преход“ не може и не трябва да бъде плащана само и единствено от обикновените български гражданин и данъкоплатци“, казва Гешев.

„Продължителното функциониране на мониторинговия механизъм в настоящата му форма постепенно започва във вътрешен план да се ползва като инструмент за политическо противопоставяне и не мисля, че е пресилено да се каже, че в определени моменти предпоставя разделение и между органите на съдебната власт, което неминуемо пречи да се отговори на обществените очаквания за справедливост“, отбелязва кандидатът.

По думите му прокуратурата се реформира и той ще финализира този процес. Обещава и още нещо – да положи усилия за премахване на усещането, че „главният прокурор притежава силна централизирана власт, която му позволява да управлява и контролира всяко дело в прокуратурата“, като допълва, че това на практика и по закон е невъзможно.

В тази връзка заявява, че поради естеството си преобладаващата част от прокурорските функции не предполага публичност и затова често има съмнения за начина, по който се води едно досъдебно производство, което по дефиниция е „тайно“.

Грешният извод за безконтролност на прокурора, който е dominus litis – „господар на досъдебното производство“, следва да бъде разсеян чрез публичното оповестяване на резултатите от съдебния контрол, предвиден по отношение на процесуално-следствените действия в тази предварителна фаза на наказателното производство.

Функцията на прокурора е обвързана от дейността по наказателно преследване, с цел предаване на съд и наказване на виновни за извършени престъпления“, казва Гешев.

Той обещава да насърчава публичността, включително и с участието на наблюдаващите прокурори, а не само на говорителите, защото „представянето на информация от публичен интерес е гаранция за правото на информираност на гражданите и следва да продължи да се осъществява“.

„Доброволното сътрудничество на член на организирана престъпна група е от съществено значение за разкриване и документиране на цялостната й престъпна дейност със средствата и способите на НПК. На практика това е единственото възможно алтернативно решение на използването на специални разузнавателни средства – „служител под прикритие“. Стимулирането на подобна форма на съдействие на правоохранителните и правоприлагащите органи, чрез изключване на наказателната отговорност или въвеждане на задължителна редукция по чл. 55 НК, би подобрило съществено ефективността на разследванията“, казва още Гешев.

Кандидатът за обвинител №1 обещава да бъде гарант за професионалната свобода на прокурора. „Професионалната свобода на прокурора да формира решенията си свободно, следва да е ограничена единствено и само от правилното приложение на закона. Тя обаче не може да служи като основание за отказ да се вземе решение или да се вземат решения, които не отговарят на стандартите за ефективно и качествено правоприлагане. Затова не считам да толерирам подобно поведение и ще бъда гарант за професионалната свобода на прокурора“, отбелязва Гешев.

Той изтъква, че от голямо значение за доброто правосъдие е споделянето на общи принципи за законност и морални ценности от представителите на всички професии, участващи в този процес.

„Разширяването на взаимното доверие, при ясно съблюдаване на разделението на функциите, е гарант за безпристрастност не само на съда, но и на органите на досъдебното производство. Влошената комуникация се отразява негативно на резултатите от изпълнението на възложените правомощия, а и на общата оценка на гражданите за работата на съдебната власт и на правоохранителните органи. Без да се засяга тяхната независимост и без да се създават условия за съмнение в непредубедеността и безпристрастността им, ще положа усилия за изграждане на хармонични отношения както със съда, така и с всички разследващи органи, в името на общата цел – успешното противодействие на престъпността“, пише Иван Гешев в концепцията си.

 

 

Категории Акцент, ОбществоЕтикети ,

Автор: Редакция "Трансмедия"

Bio