Бизнес климатът в България продължава да се влошава

Бизнес климатът в България продължава да се влошава

Бизнес климатът в България продължава да се влошава. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ)

След рязкото влошаване през август, през септември тенденцията се запазва. Общият показател спада с 1.5 пункта спрямо предходния месец, което се дължи на по-неблагоприятните оценки на мениджърите в строителството и сектора на услугите, сочат данните на НСИ.

Основните фактори, затрудняващи бизнеса, продължават да бъдат свързани с несигурната икономическа среда и недостига на работна сила.

Преобладаващите очаквания на мениджърите са продажните цени да останат без промяна през следващите три месеца.

Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ запазва нивото си от месец август. Промишлените предприемачи оценяват настоящата производствена активност като благоприятна. Според тях обаче осигуреността на производството с поръчки е намалена, което е съпроводено и с понижени очаквания за дейността на предприятията през следващите три месеца.

В областта на строителството показателят се понижава с 5.8 пункта, което се дължи на изместване на оценките и очакванията на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията от „по-добро“ към запазване на „същото“. Същевременно мненията им за строителната активност през последните три месеца, както и очакванията им за следващите три месеца са по-неблагоприятни.

Недостигът на работна сила, несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша остават основните проблеми за развитието на дейността. По отношение на продажните цени в строителството мениджърите предвиждат запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Показателят при търговията на дребно  остава приблизително на нивото си от август. Оценките на търговците на дребно за обема на продажбите през последните три месеца са благоприятни, като и в прогнозите им за следващите три месеца се отчита известно подобрение.

През септември съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ намалява с 1.7 пункта главно поради изместване на оценките на мениджърите за настоящото бизнес състояние на предприятията от „по-добро“ към запазване на „същото“.

Мненията им относно настоящото търсене на услуги са по-резервирани, като и очакванията за следващите три месеца се влошават. Най-сериозните затруднения за дейността остават конкуренцията в бранша и несигурната икономическа среда, като през последния месец се отчита засилване на негативното въздействие на първия фактор.

По отношение на продажните цени в сектора на услугите мениджърите предвиждат запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Категории Акцент, Икономика, Пари

Автор: Редакция "Трансмедия"

Bio