Депутатите решиха: Бездействащите чиновници да бъдат наказвани

Депутатите решиха: Бездействащите чиновници да бъдат наказвани

Администрацията ще плаща такси за касационно обжалване с изключение на прокуратурата

 

Чиновниците, които бездействат или не изпълняват задълженията си в срок, да не остават безнаказани, както досега, а да понасят отговорност. Това прие късно снощи правната комисия в парламента с изменение на второ четене на Административно-процесуалния кодекс (АПК), информира news.lex.bg.

Вносители на законопроекта са председателят на комисията Данаил Кирилов (ГЕРБ) и група народни представители, а промените се приемат на части. Междувременно в пленарна зала бяха окончателно приети първите текстове на законопроекта. В момента административният кодекс предвижда глоба от 50 лв. до 1000 лв. за длъжностно лице, което наруши или не изпълни в срок служебните си задължения, свързани с издаването на административен акт или документ. Досега обаче такава глоба няма наложена, констатира председателят на Върховния административен съд (ВАС) Георги Чолаков.

„Практиката показа, че не се налагат наказания на длъжностни лица за неизпълнение на техни задължения по АПК, защото не е уреден редът за налагане на административно-наказателната отговорност – нито кой следва да установи нарушението, нито кой да издаде наказателното постановление, посочи председателят на комисията Данаил Кирилов. По негово предложение беше предвидено актовете за установяване на нарушенията да се съставят от инспекторите на съответния инспекторат по Закона за администрацията.

„Наказателните постановления ще се издават от органа или от овластени от него длъжностни лица“, прие още комисията. И предвиди, че там, където няма инспекторат, органът ще установява нарушенията.

Ред беше предвиден и за най-висшите представители на изпълнителната власт – министри, областни управители, шефове на държавни агенции. Техните нарушения ще установява Главният инспекторат, а наказателните постановления ще издава лично министър-председателят или овластено от него длъжностно лице.

За мълчаливите откази, които бяха откроени като най-тежка форма на бездействие на администрацията, беше предвидено специално задължение на съда. То е винаги, когато установи, че е налице мълчалив отказ, да изпраща копие от акта си на длъжностното лице, което има правомощието да установява административното нарушение в конкретния случай.

По предложение на председателя на ВАС Георги Чолаков за първи път в АПК беше уреден редът, по който администрацията ще носи отговорност за нарушение на правото на Европейския съюз. В АПК беше записано: „Исковете за обезщетения за вреди, причинени на граждани или юридически лица от незаконосъобразни или нарушаващи правото на Европейския съюз актове, действия или бездействия на административни органи и длъжностни лица, се разглеждат по реда на тази глава.“

А втората алинея на разпоредбата предвижда: „За неуредените въпроси за имуществената отговорност по ал. 1 се прилагат разпоредбите на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ) или на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, както и стандартите на извъндоговорната отговорност на държавата за нарушаване на правото на Европейския съюз.“

Предстои двете върховни съдилища да се произнесат кой е компетентният съд и дали по Закона за задълженията и договорите или по ЗОДОВ ще се гледат делата за вреди от нарушение на правото на ЕС в останалите случаи, когато не става дума за актове, действия или бездействия на административни органи.

Депутатите гласуваха снощи одобрените само принципно от тях на предишно заседание текстове за това кога ВАС ще заседава в открито – с призоваване на страните, и кога в закрито заседание. Открито заседание ще има винаги, когато делото се гледа от петчленен състав на ВАС, когато касационната инстанция е единствената съдебна инстанция, както и когато някоя от страните, включително и прокурорът, поиска това. Съдът също ще може по своя преценка да насрочва делото в открито заседание, дори и да няма искане от страните за това.

След като на миналото си заседание правната комисия направи една от най-големите промени в АПК и предвиди, че вече и администрацията ще плаща такси за касационно обжалване, по предложение на Георги Чолаков вчера беше въведено едно изключение. По общо съгласие депутатите записаха, че прокуратурата не заплаща такси за предявяване на протести. Аргументът – тя защитава обществения интерес и следва да бъде освободена от такса.

 

Категории ОбществоЕтикети , , ,

Автор: Редакция "Трансмедия"

Bio